ข้อมูล POC ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

ข้อมูล POC ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

 ปี 2561      

 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

 ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)

  ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)

 

  ปี 2560                                                               ปี 2559                                                     ปี 2558

 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)                            ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)                              ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

 ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)                                    ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)                             ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 

 ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)                                     ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)                              ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) 

 ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)                                     ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)                               ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) 

 ปี 2557                                                              ปี 2556

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)                                        ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)                                       ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)                                        ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)                                         ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)

 

*********************************