แรงงานจังหวัดชัยนาท ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ

           เมื่อวันที่ 22-23 มิ.ย. 2559  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท  ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  (หมู่บ้านละ 2 แสนบาท) โดยสำนักงานแรงงานได้รับมอบหมายให้ออกตรวจติดตามในเขตพื้นที่ ตำบลหนองน้อย และตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์  รวม 15 หมู่บ้าน รวม 18 โครงการ

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

**************************************