จังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2559

           เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559  นายบรรเจิด  อนุเว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท  ในฐานะเลขานุการฯ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

  

 

  

 

***********************************