จังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2559

          เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559  เวลา 13.30 น.  นายบรรเจิด  อนุเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2559  โดยมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท  ในฐานะเลขานุการฯ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

 

  

 

  

 

*******************************