แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ"รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยนาท" ปีงบประมาณ 2562