สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ต้องขังโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

             เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร "การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตผู้ต้องขัง" (หลักสูตร 5 เดือน) รุ่นที่ 7 โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาทร่วมในพิธี

           โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน พึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก