สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ธ.ค.2560

           เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

 

 

                และนำณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ได้บูรณาการออกตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการไร่อ้อย เขตพื้นที่อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท จำนวน  4 แห่ง มีลูกจ้างทั้งสิ้น 139 คน แยกเป็นเพศชาย 76 คน เพศหญิง 63 คน ซึ่งเป็นแรงงานไทย จำนวน 114 คน และแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา)จำนวน 25 คน(ผ่านการตรวจสอบคัดกรองความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง เรียบร้อยแล้ว)ในการตรวจบูรณาการข้างต้น ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน