สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ม.ค.2561

           เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

  

       และนำณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ได้บูรณาการออกตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด ปกครองอำเภอ และอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ซึ่งทำการตรวจในกิจการไร่อ้อย และสถานประกอบการ เขตพื้นที่อำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท จำนวน 7 แห่ง มีลูกจ้างทั้งสิ้น 67 คน ซึ่งเป็นแรงงานไทย จำนวน 43 คน และแรงงานต่างด้าว(กัมพูชา)จำนวน 24 คน(ผ่านการตรวจสอบคัดกรองความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง เรียบร้อยแล้ว)ในการตรวจบูรณาการข้างต้น ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

 

 

 

*********************************