สรจ.ชัยนาท จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท

           เมื่อวันที่ 25-26 ม.ค. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีนายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานรวมถึงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานซึ่งกันและกันอันส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผ้าขาวม้าร้อยสีบ้านหนองขาว เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดชัยนาท นำผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานในครั้งนี้

  

 

 

 

 

 

**************************************************