สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

    นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิตย์ แรงงานจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และบูรณาการประสานพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ ศาลาการเปรียญวัดบ่อลึก หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยมี นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน