Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (Progress Review)

pll_content_description

TOP