Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท ออกติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

pll_content_description

      วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางพรอุมา  มีทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ณ ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร่วมติดตามการดำเนินการดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

 

************************************************ 

TOP