Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่พิจารณาคัดเลือกผลการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจเข้มแข็ง (SSO : Star Service Award 2019)

pll_content_description

          วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่พิจารณาคัดเลือกผลการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน   ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจเข้มแข็ง (SSO : Star Service Award 2019) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นคณะกรรมการฯ และประกันสังคมจังหวัดชัยนาทเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนและบุคคลธรรมดาหรือเครือข่ายประกันสังคม เพื่อส่งเข้าประกวดขอรับรางวัลชนะเลิศ “โล่เกียรติคุณและพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาค สมัครใจ” และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ  

TOP