Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 การรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงาน ป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ใช้แรงงาน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

pll_content_description

TOP