Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมตรวจติดตามโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท (งบพัฒนาจังหวัด)

pll_content_description

TOP