Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. ๒๕๖๕

pll_content_description

TOP