Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565

5 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565

18 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

9 มีนาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564

5 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564

2 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนก้นยายน 2564

1 ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564

1 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564

2 มิถุนายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564

5 พฤษภาคม 2564
TOP