Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

1 มีนาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

30 ธันวาคม 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

2 พฤศจิกายน 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563

1 ตุลาคม 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563

1 กันยายน 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

3 สิงหาคม 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

8 กรกฎาคม 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2 มิถุนายน 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

8 พฤษภาคม 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

3 เมษายน 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

5 มีนาคม 2563
TOP