Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564

2 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนก้นยายน 2564

1 ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564

1 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564

2 มิถุนายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564

5 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564

2 เมษายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

1 มีนาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

30 ธันวาคม 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

2 พฤศจิกายน 2563
TOP