Skip to main content

Provincial Labour Office Chainat

Organization Structure

 • นางพรอุมา มีทอง

  นางพรอุมา มีทอง

  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางจินตนา แสงอรุณ

   นางจินตนา แสงอรุณ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • นายพายัพ ทิพรัตน์

   นายพายัพ ทิพรัตน์

   พนักงานขับรถยนต์ ส.2
TOP