Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

การประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศการสอบราคา
 

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย)

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาพนักงาน)

ประกาศจัดงหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 
ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

TOP