Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนธันวาคม 2564 ...

Mol-Thailand

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ...

Mol-Thailand

โครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ...

Mol-Thailand

รายงานผลดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 2564 ...

TOP