Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น 1) 294 หมู่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์

0-5641-2571

อีเมล

chainat@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1

294 หมู่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ : 0-5641-2571

โทรสาร : 0-5641-2570

สื่อสาร มท. : 18550

IP PHONE : 69180,69181(เพิ่มเติม)

E-mail : chainat@mol.mail.go.th

TOP