Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ข้อมูล POC ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

ข้อมูล POC ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

ปี 2561ปี 2562 ปี 2563
ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.2561)ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.2562) ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.63)
ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.2561)ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.2562) ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.63)
ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.2561)ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.2562)ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.63)
ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.2561)ไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค.2562) 

 

ปี 2560ปี 2559ปี 2558
ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.)ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.)ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.)
ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.)ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.)ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.)
ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.)ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.)ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.)
ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.)ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.)ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.)

 

ปี 2557ปี 2556 
ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.)ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.) 
ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.)ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.) 
ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.)ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.) 
ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.)ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.) 
TOP