Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ข้อมูล POC ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

ข้อมูล POC ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563
ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.2561) ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.2562)  ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.63)
ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.2561) ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.2562)  ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.63)
ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.2561) ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.2562) ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.63)
ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.2561) ไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค.2562) ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.63)

 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.) ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.) ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.)
ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.) ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.) ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.)
ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.) ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.) ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.)
ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.) ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.) ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.)

 

ปี 2557 ปี 2556  
ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.) ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.)  
ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.) ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.)  
ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.) ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.)  
ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.) ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค.)  
TOP