Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559 มกราคม 2560 เมษายน 2560 กรกฎาคม 2560
พฤศจิกายน 2559 กุมภาพันธ์ 2560 พฤษภาคม 2560 สิงหาคม 2560
ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 มิถุนายน 2560 กันยายน 2560

 

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560 มกราคม 2561 เมษายน 2561 กรกฎาคม 2561
พฤศจิกายน 2560 กุมภาพันธ์ 2561 พฤษภาคม 2561 สิงหาคม 2561
ธันวาคม 2560 มีนาคม 2561 มิถุนายน 2561 กันยายน 2561

 

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561 มกราคม 2562 เมษายน 2562 กรกฎาคม 2562
พฤศจิกายน 2561 กุมภาพันธ์ 2562   สิงหาคม 2562
ธันวาคม 2561 มีนาคม 2562   กันยายน 2562

 

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562 มกราคม 2563 เมษายน 2563 กรกฎาคม 2563
พฤศจิกายน 2562 กุมภาพันธ์ 2563 พฤษภาคม 2563 สิงหาคม 2563
ธันวาคม2562 มีนาคม 2563   กันยายน 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563 มกราคม 2564 เมษายน 2564 กรกฎาคม 2564
  กุมภาพันธ์ 2564 พฤษภาคม 2564 สิงหาคม 2564
ธันวาคม 2563 มีนาคม 2564 มิถุนายน 2564 กันยายน 2564

 

TOP