Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2562

pll_content_description

       วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท  จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 4) อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท และขอให้อาสาสมัครแรงงานสำรวจ ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่และรายงานให้สำนักงานแรงงานทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายวันชัย  สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดชัยนาท และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมชี้แจงการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และขอให้อาสาสมัครแรงงานติดตามสถานการณ์แรงงานในพื้นที่ รวมทั้งคัดเลือกหมู่บ้านมั่นคง มั่งคั่ง

TOP