Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาสาสมัครแรงงาน และการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

TOP