Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

5 พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

18 เมษายน 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

9 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

5 มกราคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

5 มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

2 พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

1 ตุลาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลการดำนเินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

1 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

2 มิถุนายน 2564
TOP