Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่องวันที่เผยแพร่

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

1 มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

30 ธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

2 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.63

1 ตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

1 กันยายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

3 สิงหาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

1 มิถุนายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.63

8 พฤษภาคม 2563

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.2563

3 เมษายน 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2563

5 มีนาคม 2563

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.63

11 กุมภาพันธ์ 2563
TOP