Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

แบนเนอร์ สไลด์

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

ปี2565 ไตรมาส 3_65

ปี2565 ไตรมาส 3_65

pll_number_of_visitor 43 ครั้ง pll_posted_date 9 พ.ย. 2565
ปี2565 ไตรมาส 2_65

ปี2565 ไตรมาส 2_65

pll_number_of_visitor 57 ครั้ง pll_posted_date 15 ส.ค. 2565
ปี2565 ไตรมาส 1_65

ปี2565 ไตรมาส 1_65

pll_number_of_visitor 70 ครั้ง pll_posted_date 11 พ.ค. 2565
รายปี 2564

รายปี 2564

pll_number_of_visitor 65 ครั้ง pll_posted_date 15 ก.พ. 2565
ปี2564 ไตรมาส 4_64

ปี2564 ไตรมาส 4_64

pll_number_of_visitor 61 ครั้ง pll_posted_date 15 ก.พ. 2565
ปี2564 ไตรมาส 3_64

ปี2564 ไตรมาส 3_64

pll_number_of_visitor 66 ครั้ง pll_posted_date 11 พ.ย. 2564
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP